Scenariusze zajęć lekcyjnych
dla nauczycieli gimnazjów
Na podstawie materiałów i doświadczeń Programu GLOBENowe scenariusze rok 2002 już na stronie!!!

Zespół redakcyjny
Magdalena Machinko-Nagrabecka - kierownik zespołu
Joanna Angiel
Maria Andrzejewska
Konrad Bajer
Agnieszka Kowalcze
Jarosław Napiórkowski
Łukasz Sławik
oraz nauczyciele Programu GLOBE
Ewa Czupry
Jolanta Reszkowska
Barbara Wczesniak

   Szanowni Państwo (Scenariusze rok 2000)

Przekazujemy Państwu pierwszą część scenariuszy dla nauczycieli, które zostały stworzone na bazie materiałów amerykańskiego Programu GLOBE (Global Learning and Observation to Benefit the Environment) i doświadczeń związanych z jego realizacją w Polsce. Ciekawe pomysły na prowadzenie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z zakresu edukacji ekologicznej, jakie są proponowane w tym Programie, skłoniły nas do opracowania publikacji dostępnej szerszemu gronu polskich nauczycieli, spoza osób uczestniczących bezpośrednio w Programie. Pomysły zaczerpnięte z Programu GLOBE zostały przetworzone i dostosowane do warunków polskich przez zespół naukowców i dydaktyków wchodzących w skład Rady Programowej GLOBE. Jednocześnie mamy nadzieję, że publikacja służyć będzie popularyzacji tego Programu w Polsce, a co za tym idzie, zwiększeniu liczby szkół biorących w nim udział. Publikacja ma pomóc nauczycielom gimnazjalnym w uatrakcyjnieniu zajęć lekcyjnych z fizyki, chemii, biologii i geografii, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ekologiczny aspekt poruszanych zagadnień oraz przybliżenie szerokiemu gronu nauczycieli i uczniów nowoczesnych metod nauczania o środowisku. Scenariusze mogą być również wykorzystane podczas realizowania tzw. ścieżki edukacji ekologicznej, w ramach kół przedmiotowych, oraz w pracach prowadzonych przez nauczycieli metodą projektów.
Witamy wszystkich na stronie internetoweji scenariuszy. Uruchomiona tuj lista dyskusyjna dla nauczycieli będzie miejscem wymiany poglądów na temat scenariuszy już wydrukowanych, jak i nowych, które sukcesywnie będą się pojawiały na serwerze w 2001 roku. Wyniki dyskusji zastaną uwzględnione podczas tworzenia następnego wydania książkowego, które ukaże się w 2002 roku. Na stronie internetowej scenariuszy znajdziecie Państwo również ciekawe połączenia do stron o problematyce ekologicznej i związanej z nią edukacji.
Zaprezentowane w publikacji scenariusze dotyczą: atmosfery (ze szczególnym uwzględnieniem czynników klimatycznych), hydrologii (wody powierzchniowe), gleby (właściwości gleb), roślinności (badanie pokrycia terenu, sezonowość). Proponowane podejście zapewnia poznawanie Ziemi jako systemu procesów obiegu energii, wody oraz pierwiastków chemicznych niezbędnych do życia, takich jak węgiel, azot, siarka czy fosfor. Wiele spośród scenariuszy będzie można jednocześnie wykorzystać zarówno na lekcjach chemii jak i biologii, fizyki czy nawet matematyki. Zapewni to interdyscyplinarne podejście do zagadnień związanych z ekologią, zacierając sztuczny podział na konkretne przedmioty nauczania w szkole. W tegorocznym wydaniu książkowym przedstawiamy Państwu jedynie niektóre propozycje scenariuszy dotyczące wymienionych powyżej działów. W latach następnych możecie Państwo oczekiwać nowych propozycji w tym zakresie przygotowanych przez nasz zespół.

   Zespół redakcyjny

Joanna Angiel
Krzysztof Kafel
Wojciech Kwasowski
Magdalena Machinko-Nagrabecka - kierownik zespołu
Krystyna Malik
Krzysztof Markowicz
Anna Namura-Ochalska
Jarosław Napiórkowsk
i


Sfinansowano ze środków NFOŚiGW